Skara

KAS och alkoholtillstånd

Syftet med denna webbplats är att underlätta för personer som avser att ansöka, eller söker information, om serveringstillstånd. Förhoppningen är att informationen som samlats på en plats, samt tillgången till blanketter och andra ansökningshandlingar, ska vara överskådlig.

Detta är KAS

Inledningsvis är det relevant att förklara varför denna sida tillkommit, samt varför den ligger utanför den kommuns webbplats varifrån du förmodligen kom.

Sedan 2013-09-01 har följande kommuner Essunga, Falköping, Hjo, Gullspång, Karlsborg, Skara, Tibro och Töreboda ingått i samverkan för serveringstillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen (2010:1622). Denna samverkan har fått benämningen Kommungemensam Alkoholhandläggning i Skaraborg, som också förkorttas KAS.

I samarbetet handläggs och utreds alla ärenden för serveringstillstånd för samtliga samverkande kommuner av två tillståndshandläggare som utgår ifrån Omsorgskontoret i Skara. I Essunga, Falköping, Hjo, Karlsborg och Tibro arbetar dessa handläggare även med tobak och receptfria läkemedel. Kontaktinformation till handläggare såväl som receptionen finns lättillgängligt i högerspalten på alla sidor på denna webbplats.

Alkoholtillstånd

När en näringsidkare avser att servera starköl, vin spritdrycker eller andra jästa alkoholdrycker krävs det att denne innehar ett serveringstillstånd. Hur reglerna förhåller sig mer specifikt kan läsas i Alkohollagen (2010:1622)länk till annan webbplats samt i riktlinjerna för tillståndsgivning inom KAS, där fördjupad information angående tillstånd, samt lagar och regler står att finna.

Svensk alkohollagstiftning är i första hand en skyddslagstiftning med uppgift om att motverka riskerna för att servering av alkohol medför så kallade alkoholpolitiska olägenheter. Serveringstillstånd kan nekas om serveringen kan medföra olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt, även om alla krav enligt Alkohollagen är uppfylda. Det är därför viktigt för oss som myndighet att i dialog och samverkan med restaurangbranschen skapa goda restaurang- och boendemiljöer för kommunens invånare, samt att skapa förutsättningar för restaurangägare att konkurrera på lika villkor.

Tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd, men också allmänheten ska uppleva att vårt arbete håller god kvalitet, att det är rättsäkert och att det präglas av stort socialt ansvar. Utifrån det så kallade skyddsintresset ska ungdomar skyddas från en tidig alkoholdebut. Fylla, narkotikaanvändning, våld, vapen och diskriminering hör inte hemma i en god restaurangmiljö.

Om näringsfrihet kommer i konflikt med skyddet för människors hälsa tar skyddsaspekterna över enligt Alkohollagen. Det är bland annat därför försiktighet iakttas när det gäller sena serveringstider och etablering av serveringsställen in känsliga miljöer.

Hur du ansöker om serveringstillstånd

Ansökningsblanketter finns att hämta i receptionen hos respektive kommun i samverkan, eller under Blanketter i övre menyn på denna webbplats. Ansökan ska göras skriftligt. Handläggning påbörjas generellt inte förrän prövningsavgiften inbetalats till kommunen.

Målsättningen är att beslut om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ska meddelas inom två månader och utredningstiden får, enligt Alkoholförordningen (2010:1636)länk till annan webbplats, max vara fyra månader - från det datum ansökan anses vara komplett.

Handläggningstiden räknas således enligt lagtext från den dag då tillståndsenheten har fått in samtliga ansökningshandlingar och prövningsavgiften är inbetald. Tillståndenheten handlägger ansökan och överlämnar efter utredning underlaget för beslut i utskott, eller nämnd (beroende på vilken kommun ansökan rör). Efter beslut om beviljat tillstånd, kan ett tillståndsbevis utfärdas.

De handlingar som behövs för att påbörja utredning av stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten är följande:

 1. Registrerings-/Ändringsbevis för bolag eller enskild firma. Beviset får inte var äldre än tre månader
 2. Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag. Styrekes lämpligen med protokoll från bolagsstämma eller utdrag ur aktiebok.
 3. Uppgifter om andelsföredelning i handelsborlag. Styrkes genom kopia av bolagsavtal.
 4. Styrelseprotokoll och stadgar när det gäller föreningar.
 5. Personnummer utdrag från Bolagsverket som visar vilka bolag eller föreningar som sökande ingår eller har ingått i de senaste fem åren
 6. Köpeavtal/Arrendeavtal
 7. Hyresavtal utställt på sökande bolag (juridisk person)
 8. Planritning över serveringslokalerna med inritad bordsplacering, bar, dansgolv och spel. Markera även uteservering. Ange antalet sittplatser inomhus och utomhus samt hur många som totalt får vistas i lokalerna. Skriftlig beskrivning av kökets utrustning
 9. Handling som styrker sökandes kunskaper om alkohollagen (åsyftar godkänt resultat i Folhälsomyndighetens kunskapsprov i Alkohollagen)
 10. Beslut om registrering av livsmedelsanläggning samt kopia av anmälan om livsmedelshantering och beskrivning av livsmedelshanteringen
 11. Handling som styrker att serveringsstället är lämpligt ur brandsäkerhetssynpunkt
 12. Redovisning över finansiering som visar hur köpet och eventuell ombyggnad har finansierats
 13. Handling som styrker varifrån investerat kapital kommer, t ex kopia på kontoutdrag, banklånehandling
 14. Samtliga avtal med leverantörer, t ex dryckesleverantörer, leasingavtal etc
 15. Budget för första årets drift med interna fördelade på mat, hämtmat, starköl, vin sprit, entré, spel
 16. Likviditetsbudget för två månader
 17. Kopia på skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket
 18. Bevis om att företaget är registrerat för skatt, moms och arbetsgivaravgift hos Skatteverket
 19. Beskrivning av driften; rollfördelning av personer som ingår i sökande bolag. Antal anställda med angivande av arbetsuppgift, anställningsform samt sysselsättningsgrad
 20. Anmälan om serveringsansvarig personal samt anställningsbevis på dessa personer
 21. Beskrivning av verksamhetens art och inriktning. Beskrivningen ska t ex ange tider för öppethållande, åldersgräns, huvudsaklig målgrupp, underhållning, dans, ordningsvakter, spel m m
 22. Meny
 23. Kopia av kvitto på inbetald ansökningsavgift

Sökande ska avlägga kunskapsprov om svensk alkohollagstiftning hos kommunen innan tillståndet kan meddelas.

För ytterligare information rörande varje punkt i listan, vänligen besök Handlingar som ska bilagas ansökan.

Har du frågor rörande ansökan, eller inte hittar informationen du söker på denna webbplats så får du görna kontakta tillståndhandläggare, via telefon eller e-post.

Dela:
Senast uppdaterad: 2017-09-11

Kontakt

Tillståndshandläggare

Anders Ferrer
Telefon 0511-321 93

Receptionen Omsorgskontoret
0511-325 30

Adress
Viktoriagatan 2A
532 88 Skara